Household Waste Collection Calenda

April 2024– March 2025

Biratori Town

Biratori Town

Kawamukai, Shiunkotsu, Saruba
Nina, Honcho, Kobira
Nibutani, Nioi
Nukibetsu, Asahi, Memu
Osachinai, Horokeshi
Furenai-cho, Iwachishi
Toyonuka, Niseu

Hidaka Town

Hidaka Town
(Tomikawa District)

Tomikawa Higashi,
Tomikawa Nishi
Tomikawa Minami, Tomikawa Kita
Tomikawa Komaoka, Biraga
Tomihama, Fukumitsu

 

Hidaka Town
(Mombetsu and Atsuga districts)

Mombetsu Honcho, Midori-cho, Asahi-cho
Ikuchise, Kuratomi, Hirotomi
Toyosato, Kiyohata, Gabari
Atsuga-cho, Mihara, Toyota
Showa, Miwa, Ribira

 

Hidaka Town
(Hidaka districts)

Honcho Higashi, Honcho Nishi, Sakae-machi Higashi
Sakae-machi Nishi, Matsukaze-cho, Shinmachi
Miyashita-cho, Yamate-cho, Tomioka
Mitsuiwa, Wakaba-cho
Hidaka (Districts 1-3)
Chisaka (Districts 1–7)

Mukawa Town

Mukawa Town
Miyuki, Matsukaze, Taisei, Bunkyo
Yoko, Wakakusa, Komaba, Harumi
Taura, Ninomiya, Toyoshiro, Kasuga
Fukuzumi, Aoba, Oohara, Hanazono
Suehiro, Shiomi, Miyato, Yonehara
Hanaoka, Ikuta, Asahioka
Ariake, Hobetsu Niwa
Hobetsu Sakae, Hobetsu Izumi
Hobetsu Toyota, Hobetsu Hiraoka
Hobetsu Azumi, Hobetsu Tomiuchi
Fukuyama, Osawa, Hobetsu Inasato
Hobetsu

Shops selling designated disposal bags and waste collection stickers (shoshi)

Download a PDF list of shops selling designated disposal bags and waste collection stickers (shoshi).

Six Rules for Waste Disposal
  1. Place waste at the designated waste collection site by 8:30 a.m. on the designated collection days.
  2. Household waste is collected for a fee.
    Use designated disposal bags and waste collection stickers (shoshi) as required.
  3. Sort and dispose of waste responsibly.
  4. Tie the mouth of the disposal bag firmly so that the waste does not spill.
  5. If waste is left uncollected with a warning sticker affixed,
    please handle it appropriately as instructed.
  6. If you drop off waste yourself, please also sort it responsibly.